Tilbake til NÅTID

Tilbake til NÅTID er en behandlingsmanual skrevet og utviklet av Traumepoliklinikken – Modum Bad i Oslo. Boken beskriver hvordan gjentatte traumatiske hendelser påvirker menneskers liv gjennom endring i reaksjoner, følelser, tanker og handlinger. Den gjennomgår også øvelser og teknikker som gjør det lettere å håndtere disse endringene.

Traumereaksjoner kan ha omfattende innvirkning på opplevelsen av en selv, forholdet til andre mennesker og mening med livet. Boken formidler kunnskap som har til hensikt å skape gjenkjennelse for disse sammenhengene, og samtidig utvikle anerkjennelse og respekt for egne overlevelsesreaksjoner.

Målet med boken er å fremme mestring og stimulere til utvikling av nye ferdigheter som bidrar til at traumereaksjonene ikke lenger overskygger hverdagslivet. Boken er bygget opp som en manual der hvert kapittel tar for seg et viktig tema med tilhørende øvelser og hjemmearbeid. Den kan brukes av mennesker med traumereaksjoner i og utenfor behandlingssammenheng, men det er erfaringsmessig av betydning å ha en person å snakke med når en gjennomgår boken. Boken kan brukes av fagpersoner som gir behandling for traumereaksjoner, både individuelt og i gruppe.

Alle øvelsene i boken er lest inn med en kvinnelig og en mannlig stemme, og lagret som lydfil her: https://www.modum-bad.no/lydfiler/ I boken står passordet oppgitt.

Nettbutikk

Traumebehandling – komplekse traumelidelser og dissosiasjon

Hva er god traumebehandling? Å snakke om alt det vonde som skjedde? Eller bør vi kanskje unngå de traumatiske minnene fordi klientene ofte blir dårligere av å fortelle?
I dag forstår vi arbeidet med traumatiserte på en litt annen måte enn for bare få år siden. Moderne traumebehandling innebærer å kunne roe og regulere nervesystemet, trene på å være til stede her og nå, arbeide med å integrere de følelsene som aldri ble anerkjent eller tålt, og å arbeide med den overlevelsestrategien personen har utviklet. Det er forfatternes ambisjon å vise hva som er god traumebehandling i dag. 

De ulike kapitlene bygger på undervisningen som erfarne og faglig engasjerte psykologer utviklet innenfor rammen av «Tryggere Traumeterapeuter» (TT), RVTS Østs traumefokuserte kompetanseprogram for spesialisthelsetjenesten. 

https://www.universitetsforlaget.no/traumebehandling

Etter sjokket

Ulykker, katastrofer og krenkende eller livsstuende hendelser gjør noe helt spesielt med oss. Kroppen reagerer på en måte vi kanskje aldri har opplevd før, og som kan virke skremmende. Slike brå og uventede hendelser fører til traumatisk stress, som kan utvikle seg til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Mishandling mobbing, overgrep eller omsorgssvikt kan også føre til helseproblemer, kanskje mange år etterpå.

Nille Lauvås overlevde bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Etterpå ville hun lese mer om traumer, men fant ingen bøker som beskrev traumer på en lettfattelig måte. Sammen med psykolog Rolf M.B. Lindgren skrev hun dermed den første norske boka for mennesker som har opplevd traumatiske hendelser, deres pårørende og andre som bistår traumatiserte mennesker. Boka er lettlest, skrevet for mennesker som kan ha problemer med hukommelsen og konsentrasjonsevnen.

Du kan lese mer om boken hos psykologisk.no

Boka er utsolgt fra forlaget, men du kan kjøpe den for 300 kroner inkl. porto ved å kontakt Nille via e-post: nille@gaure.no

Usynlige traumer

I dagens samfunn snakkes det sjelden om utrygghet, og man kan tro at det nesten ikke fins. Men det er jo litt rart at noe som nesten ikke fins, kan skape så mye problemer for en person. 

Denne boka er bygget på nyere forskning innen traumefeltet. Hilde Eeg Foss, selv pasient i psykisk helsevesen, tar opp det hun kaller usynlige traumer, og forklarer det som grunnleggende utrygghet som kan utvikles gjennom barnets tilknytningsmønster, uten at årsaken nødvendigvis er knyttet til konkrete, fysiske opplevelser eller overgrep.

Boka tar for seg hva som skjer i en traumatisert kropp, kombinert med forfatterens erfaringer og verktøy fra Modum Bad. Hun forklarer på en lettfattelig måte hvorfor disse verktøyene er virksomme, og viser hvordan du selv kan bruke dem for å få bedre livskvalitet.

https://www.flux.no/boker/usynlige-traumer

Kroppen holder regnskap

Traumer er for mange en del av livet. Bessel van der Kolk er en av verdens ledende spesialister innen traumebehandling. På bakgrunn av den nyeste forskningen på området viser han hvordan traumer forandrer kropp og hjerne på en måte som påvirker vår selvkontroll, vår evne til å føle glede, engasjement og tillit.

Han tar i bruk innovative behandlingsmetoder – fra nevrofeedback og meditasjon til sport, drama og yoga – og viser nye veier til helbredelse av kropp, sinn og hjerne. Basert på van der Kolks egen forskning, kombinert med andre ledende spesialister, viser Kroppen holder regnskap hvordan forholdet til folk rundt oss både kan skade og helbrede. Boken gir nytt håp om å kunne ta tilbake livet.

https://www.flux.no/boker/kroppen-holder-regnskap

Medlemmer får 10% rabatt på bøker fra Flux forlag,

for mer informasjon ta kontakt via post@ptsdnor.no

Traumerelatert dissosiasjon

Dette er den første boken som tilbyr strukturert  ferdighetstrening for personer som lider av traumerelaterte dissosiative forstyrrelser. Boon, Steele og van der Hart anvender en praktisk integrering av oppdaterte viktige teorier og terapier omkring traumer og dissosiasjon.  De tilbyr en nyttig kombinasjon av korte, informative kapitler, hjemmearbeidsskjema og øvelser som fremmer grunnleggende mestringsprinsipper for dagligliv og følelsesliv for mennesker som er rammet av dissosiative lidelser. Boken kan brukes både i grupper og i individuell terapi.

Boken innledes med et overblikk over dissosiasjon og tilhørende symptomer. Videre lister forfatterne opp spesifikke ferdigheter for å håndtere dem gjennom å lære å reflektere, forstå og håndtere følelser, utfordre dysfunksjonelle tanker, håndtere sinne, frykt, skam og skyld, håndtere triggere, lære å håndtere trangen til selvskading og ta små skritt i retning av å forbedre relasjonen til andre mennesker. De tilbyr hverdagsøvelser som hjelp til å få bedre og sunnere rutiner for søvn, spising og aktivitet, samt å strukturere fritiden slik at man får slappet av, reflektert og samlet energi. En guide for veiledere i siste del av boken inneholder en struktur for oppstarts- og avslutningsmøter i en gruppe. Hjemmearbeidsskjema etter hvert kapittel bryter opp mestringsstrategiene i små, oppnåelige mål.

Med denne boken tilgjengelig har leserne en oversiktlig og grundig guide til å forstå dissosiasjon og traumatiske minner og utvikle varige ferdigheter for å håndtere effektene. Den vil også tjene som en nyttig håndbok for terapeuter som jobber med klienter som er rammet av disse problemene.

Modum sin nettbutikk

Å leve videre etter katastrofen

Hvordan endres livet etter å ha vært utsatt for skremmende og livstruende hendelser og tap? Hva kan bidra til å gjenvinne trygghet og god helse etter slike ekstreme opplevelser? I Å leve videre etter katastrofen formidler redaktørene Grete Dyb og Tine K. Jensen og deres kolleger kunnskap fra forskningsstudier som er gjort etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Forfatterne har forsøkt å forstå det unike med terroren på Utøya, og å sette denne kunnskapen i sammenheng med generell fagkunnskap om traumatisering. På denne måten utvides vår forståelse av hvordan mennesker overlever og lever videre med traumeerfaringer, og ikke minst hvordan familie, venner og fagpersoner kan hjelpe.

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/psykisk-helse/generell/aa-leve-videre-etter-katastrofen/p-618526-no/