Erstatning for personskade ved trafikkulykker

Artikkelen gir en kort oversikt over rettigheter og reglene som gjelder dersom du er utsatt for en trafikkulykke i Norge og pådrar deg personskade.

Forsikringsplikt – bilansvaret

Alle eiere av motorkjøretøy er pliktige å forsikre kjøretøyet sitt. Forsikringen omfatter skade som «motorvogna gjer». Det er et objektivt erstatningsansvar for skader som motorkjøretøyet forårsaker. Objektivt ansvar betyr ansvar uavhegig av skyld/uakstsomhet. Dersom bileieren har unnlatt å tegne forsikring, vil Trafikkforsikringsforeningen behandle bilansvaret og eventuelt kreve regress mot den ansvarlige bileieren.

Viktig å huske på hvis du er utsatt for en trafikulykke:

  1. Skriv skademelding/Meld skaden så snart som mulig

Meld skaden så tidlig som mulig til ditt og det andre kjøretøyets forsikringsselskap. Forsikringsavtaleloven har meldefrister, gjerne 1 år på å melde om skaden/forsikringstilfellet. Krav kan også bli foreldet.  Unnlatelse av å melde skaden innen meldefristen eller kreve tapet sitt erstattet innen foreldelsesfristen innkan føre til tap av rettigheter.

  1. Sjekk om det finnes andre forsikringsdekninger

Skaden kan i tillegg til å være dekket av bilansvarsforsikringen også kunne gi utbetalinger etter andre forsikringer. Har du privat ulykkesforsikring, forsikring gjennom fagforening, reiseforsikring etc, er det viktig å melde ulykken også til disse forsikringsselskapene. Forsikringsutbetalinger fra slike private forsikringer kan man få utbetalt i tillegg til erstatning fra trafikkforsikringsselskapet.

Skjedde trafikkulykken mens du utførte arbeid for arbeidsgiveren din, kan du ha krav på rettigheter etter regler som gjelder ved yrkesskade. Det er i slike tilfeller viktig å melde skaden som yrkesskade til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap og til NAV.

  1. Offentlige ytelser

Du har en plikt til å begrense tapet ditt gjennom å søke offentlige ytelser. Erstatningsrettslige ytelser er et supplement til offentlige ytelser.

Gjennom NAV kan du søke ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd med mer. Dersom skaden er en yrkesskade kan du kreve utgifter til legebehandling dekket av HELFO.

Man kan gjennom NAV og kommune søke en rekke offentlige ytelser som tekniske hjelpemidler, omsorgslønn, pleiepenger, hjelpestønad, grunnstønad mm.

Det kan også være andre ordninger som kan dekke tapet. Er det behov for ombygging av bolig, kan man for eksempel undersøke om man kan få tilskudd fra Husbanken.

 

  1. Samle mest mulig dokumentasjon

Det er du som har bevisbyrden for et erstatningskrav. Derfor er det viktig å kunne dokumentere kravet.

Har du fysiske skader, plager, symptomer? Da er det viktig å dokumentere disse gjennom å oppsøke lege. Forsikringsselskapene og domstolene legger stor bevisvekt på nedtegnelser i medisinske journaler. For nakkeslengskader krever domstolene for eksempel at det er nedtegnet symptomer på nakkesmerter innen 72 timer etter ulykken. Det stilles også krav til dokumenterte såkalte brosymptomer (vedvarende symptomer fra ulykken til en kronisk senfasde). Det betyr at det er viktig å gå til lege for å få behandling, men os for løpende å dokumentere symptomene/plagene dine.

Ta vare på kvitteringer over utgifter, tap du har hatt etc. Lag en oversikt over tapet ditt.

  1. Kontakt advokat

Forsikringsselskapene dekker vanligvis rimelige og nødvendige utgifter til advokat i saker som gjelder ansvar etter bilansvarsloven.

Advokatbistand kan også i enkelte tilfeller dekkes av ordningen for fri rettshjelp eller av rettshjelpsforsikring.

Når du kontakter advokat, vil advokatene undersøke muligheten for dekning av advokatutgifter.