Hvordan kan en selvhjelpsgruppe virke helbredende for personer med kompleks Posttraumatisk stresslidelse?

Helene Spangelo-Svalheim

I samarbeid med Selvhjelp Norge har jeg startet opp en selvhjelpsgruppe for personer med kompleks PTSD i Tønsberg. Det er nå 6 deltagere i gruppen, men vi ønsker at flere skal få mulighet til å delta.

I 2018  kom kompleks PTSD med som egen diagnose i diagnosesystemet ICD-11. Siden kompleks PTSD rammer personer som har opplevd gjentatt traumatisering, så innebærer diagnosen mer omfattende vansker enn ved vanlig PTSD.

Årsaker til kompleks PTSD

Hovedårsaken til kompleks PTSD er at personen som barn ble «marinert i negativitet» som utløste frykt, utrygghet, hjelpeløshet, skyld og skamfølelse. Denne tidlige feilutviklingen av hjernesentrene medfører at kompleks PTSD er en nevrologisk hjerneskade, og er derfor ikke rent psykologisk forårsaket. P.g.a. denne påførte hjerneskaden er kompleks PTSD veldig vanskeig å behandle, og kan medføre livslang lidelse.

Vanlige symptomer på kompleks PTSD

  • Forhøyet alarmberedskap og vaktsomhet
  • Økt skvettenhetsreaksjon
  • Angstlidelser
  • Depresjoner
  • Selvskading
  • Spiseforstyrrelser (overspising, anoreksi og bulemi)
  • Selvmord og selvmordsforsøk 
  • Rusmisbruk

Dette bildet av en sint tiger visualiserer på en realistisk måte hvordan mange med kompleks PTSD opplever omverdenen (Modum Bad Talks, 2020)

Selvhjelpsgruppen for personer med kompleks PTSD

Den nyopprettede selvhjelpsgruppen bygger på faglige kunnskaper, og målsetningen er at det skal være givende å delta. Deltagerne gir allerede nå tilbakemeldinger om et positivt utbytte.

Tilnærmingen i en selvhjelpsgruppe er basert på deltagernes egne erfaringer, samt erfaringer med hvordan de kan løses. Deltagelse i gruppen bidra derfor til positiv utvikling ved at personen med problemet betraktes som en ressurs for andre p.g.a. sin erfaringskompetanse.

I behandlingsapparatet defineres personen kun som hjelpetrengende. I selvhjelpsgruppen både mottar og gir deltagerne hjelp, noe som gir økt status og opplevelse av mestring. Deltagerne får styrket selvbildet samt en økt trygghetsfølelse og tillit til andre. Dette bidrar til en bedret psykisk helse og økt livskvalitet.

Å få dele sine opplevelser i trygge omgivelser, er den viktigste terapeutiske aktiviteten for den enkelte i gruppen. Å erfare at man ikke er alene med sitt problem, og å være en del av et støttende fellesskap, betyr mye for helingsprosessen.

Det offentlige behandlingsappartet kan ikke alene klare hele jobben innen psykisk helse, og nasjonale planer anbefaler en bedre utnyttelse av den ressursen som selvhjelpsgrupper utgjør. Selvhjelp som metode er også en motvekt til begrensningene i det profesjonelle hjelpeapparatet, som har en mer distansert tilnærming.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta i gruppen. Kontaktinformasjon finner du på: https://selvhjelp.no/grupper/#vestfold

eller på: https://selvhjelp.no/det-som-er-best-for-folk-er-folk/

Siden alle personer med kompleks PTSD fortjener en reell sjanse til å bli kjent med og nyttiggjøre seg dette tilbudet, så ønsker jeg at helsepersonell også aktivt vil anbefale denne selvhjelpsgruppen for aktuelle deltagere.

Forfatter: Helene Spangelo-Svalheim, helseviter i psykisk helse og helsefremmende arbeid og medlem i Landsforeningen for PTSD