Levert til Justis- og beredskapsdepartementet 16.11.2020.

Landsforeningen for PTSD er en medlemsorganisasjon som har som hovedformål å være en samlende og informerende aktør rundt PTSD og traumer, med fokus på å øke forståelsen og kjennskapen rundt PTSD/traumer.

Landsforeningen for PTSD har vurdert departementets forslag til ny voldsoffererstatningslov.

Forslaget til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte forutsetter at nærmest alle må ha dom for å få voldsoffererstatning. Vi er av den oppfatning at dette kan være svært vanskelig for mange skadelidte med helsemessige problemer, og umulig for enkelte med alvorlige skader/sykdommer. Vi anser derfor, på medisinsk grunnlag, at det nye forslaget vil medføre en alvorlig svekkelse av dagens voldsoffererstatningsordning, og anmoder om at dagens erstatningsordning heller opprettholdes og forbedres.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en alvorlig diagnose, som settes for enkelte personer som har vært vitne til eller opplevd svært belastende eller livstruende/katastrofale hendelser, som drapsforsøk, voldtekter mv. Karakteristisk for PTSD er at den traumatiske hendelsen fremkaller svært sterke reaksjoner hos den som bevitner eller opplever hendelsen. Det er svært vanlig at mennesker med PTSD gjenopplever de traumatiske hendelsene gang på gang gjennom påtrengende minner (flashbacks), drømmer eller mareritt, og at de vil unngå all aktivitet og situasjoner som kan minne om den traumatiske hendelsen. Kjennetegn på PTSD er blant annet forhøyet kroppslig alarmberedskap, vaktsomhet, skvettenhetsreaksjon og søvnløshet. Reaksjonene vekkes ofte når personene gjenopplever de traumatiske hendelsene, som ved møte med gjerningspersoner mv., og vil på den måten forsterke den opprinnelige reaksjonen til traumet.

Det vil være svært vanskelig for personer med PTSD, for noen umulig, å gå til sivil rettssak mot skadevolderen. Det å gå til sak mot en/flere personer som har forårsaket at man er påført PTSD, måtte forholde seg til vedkommende så lenge den rettslige prosessen pågår, og å møte vedkommende i en rettssak, vil svært ofte medføre en gjenopplevelse av det som har skjedd, og for mange en retraumatisering. Ikke bare vil det være vanskelig/umulig for mange med PTSD, men det er i tillegg en stor fare for en ytterligere forverring av helsen/den medisinske situasjonen. År med helsemessig behandling kan ødelegges eller settes tilbake, og man kan i verste tilfeller risikere at de tar katastrofale valg.

Vi tenker at også andre med helsemessige problemer, skader eller sykdommer, også vil ha svært vanskelig for å gå til rettssak mot skadevolder(e).

I saker med flere voldsutøvere, og i tilfelle med flere (forsvars)advokater på den andre siden, vil det å gå til rettssak bli svært vanskelig for mange, umulig for noen. Dette gjelder spesielt de som har alvorlige personskader, som PTSD, men også andre med lignende diagnoser. En ting er å møte i en straffesak, hvor man kan gå etter egen forklaring og hvor det er politi eller statsadvokat mv tilstede, som kan være vanskelig nok, noe annet er å føre rettssak helt alene. Det er også andre forhold som vil gjøre det vanskelig å gå til rettssak, som økonomiske for-hold, fornærmedes alder (vanskelig for unge å gå til rettssak), relasjon til gjerningsperson (f. eks. i drapssaker/drapsforsøkssaker, overgrepssaker og familievold) mm.

Vi anmoder derfor – på det sterkeste – om at det nye lovforslaget ikke vedtas.

Videre mener vi at voldsoffererstatningsmyndighetene ikke har den tilstrekkelige medisinske kompetanse for å behandle saker som gjelder PTSD. Vi er av den oppfatning at både Kontoret for voldsoffererstatning og klageinstans bør ha psykolog eller psykiater som har kompetanse mht. skader etter traumatiske hendelser mv.

Vennlig hilsen,

Bjørg Kristine Michalak-Paulsen

Styreleder i Landsforeningen for PTSD

Peder Klingwall

Nestleder i Landsforeningen for PTSD