Landsforeningen for PTSD i Norge samarbeidspartner i forskningsprosjekt om PTSD

Sent i desember møttes professor i medisin Svend Davanger ved Universitetet i Oslo og Landsforeningen for PTSD i Norge. Vi gikk gjennom Davanger og han sine kollegers planlagte forskningsprosjekt Default mode network and traumatic stress across cultures.

Foreningen har som målsetting å bistå i å øke kunnskapen om PTSD i samfunnet. Dette inkluderer kunnskap om diagnosen, behandlingen og utviklingen av ny kunnskap. Ved våre fagdager har vi strukket oss mot å inkludere hele denne bredden – fra forskning til personlige erfaringer fra behandlinger og et liv med PTSD.

Prosjektet til Davangerer todelt.

For det første vil de se på behandling av spontane tanker, i motsetning til behandling av planlagte og viljebestemte tanker. Den tradisjonelle behandlingsformen fokuserer på våre aktiviteter, for eksempel hvordan vi fungerer på våre arbeidsplasser. De spontane tankene er mellomrommene, det er tankene du har når du slapper av eller gjør hverdagslige ting som å vaske opp eller henge opp tøy. De legger grunnlaget for hvordan vi oppfatter oss selv i verden rundt oss, og dermed også for vær evne til arbeid og våre sosiale relasjoner. En hypotese for prosjektet er at en analyse av tankemønstrene hos personer med PTSD, sammen med analyse av endringer i hjernen ved PTSD, kan si oss mer om hva denne sykdommen skyldes, og dermed også noe om hvordan man kan forbedre de nåværende behandlingsformene.

For det andre vil de se på PTSD i et flerkulturelt perspektiv, for å forstå i hvilken grad miljøet og kulturen rundt oss påvirker sykdommen og hvordan man møter den. Det finnes et bredt spekter behandlinger som er utviklet i ulike land, med utspring i ulike kulturer. Prosjektet ønsker å se nærmere på i hvilken grad behandlinger fungerer like godt mot personer fra ulike kulturer ved å gjennomføre et prosjekt der kinesiske og norske pasienter vil inkluderes.

Fremover skal representanter fra styret i foreningen delta i referansegruppen.  Heretter av kommunikasjon om prosjektet til berørte av PTSD, pårørende og fagfolk.

Å forstå sin egen helse situasjon har, som fagfolk kaller det en psykoedukativ funksjon. Kort fortalt innebærer dette at det er lettere å forholde seg til sin egen situasjon, når en forstår mer om den.

En annen målgruppe er de behandlende fagmiljøene vi samarbeider med, som kan dra stor verdi av å kjenne til dette arbeidets resultater, men også utviklingen underveis.

En annen rolle er å bistå med kunnskap og erfaringer fra vårt arbeid og fra våre medlemmer i utformingen og gjennomføringen av prosjektet.

Vi ser frem til videre samarbeid med Svend Davanger og hans kolleger på dette viktige arbeidet og ønsker prosjektet lykke til! Vi ser også frem til å dele med dere fra arbeidet gjennom våre kanaler.

Ta kontakt på post@ptsdnor.noved ytterligere spørsmål.