Vedtekter

Vedtekter til Landsforeningen for PTSD i Norge.

Oppdatert 2020

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er: Landsforeningen for PTSD og foreningen ble stiftet 06.02.2016.


§ 2. Formål
Foreningen har som formål å være en samlende og informerende aktør rundt PTSD, kompleks PTSD og traumer. Foreningen skal være tilgjengelig for berørte, pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen har som formål å øke forståelsen og kunnskap rundt nevnte fagfelt. Foreningen er et tilbud for alle.


§ 3. Juridisk person
Landsforeningen for PTSD.

§ 4. Medlemmer
Landsforeningen for PTSD står for alle menneskers likeverd uansett bakgrunn og livssituasjon. Foreningen har nulltoleranse mot diskriminering og undertrykking. Alle mennesker uansett kjønn, etnisitet, religion, nasjonalitet, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell legning eller funksjonshinder er velkomne til å bli medlemmer. Medlemmer som ikke er enige i eller bryter foreningens mål om likeverdig behandling kan bli ekskludert om over halve styret stemmer for. Alle foreningens medlemmer har møterett på årsmøtet, men kun medlemmer som har betalt kontingent 30 dager før fastsatt møtedato har tale-, forslags-, og stemmerett.


§ 5. Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis per år. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke tale-, forslags-, og stemmerett. De strykes ikke som medlemmer i foreningen.


§ 6. Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum fire personer, inkludert foreningens leder samt nestleder. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtet.

§ 7. Styrets oppgaver
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer, utvalg, personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser og instrukser. 4. Representere foreningen utad. Styret holder fire ordinære møter per år. Utover dette kan det holdes møte om foreningens leder og/eller lik som flertallet av styret krever det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller foreningens leder sin stemme dobbelt. Foreningen tegnes av styret. Leder og øvrige styremedlemmer har lov til å opptre og signere på vegne av foreningen. Leder har retten til å opptre enkeltvis, styret krever ¾ oppslutning/godkjennelse av det øvrige styret.

§ 8. Tillitsvalgte godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan motta godtgjørelse for spesifikke oppgaver godkjent av styret.


§ 9. Årsmøte
Årsmøtet holdes én gang per år. Årsmøtet er foreningen høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, dette gjøres direkte til medlemmene via e-post eller brevpost. Årsmøtet skal publiseres på foreningens hjemmeside samt foreningens kanal på sosiale medier. Referat av årsmøtet publiseres på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret minimum to uker før selve årsmøtet. Tilgjengelig saksliste skal foreligge for foreningens medlemmer senest en uke før årsmøtet. Alle foreningens medlemmer har møterett på årsmøte, men kun medlemmer som har betalt kontingent innen 30 dager før fastsatt møtedato har tale-, forslags-, og stemmerett. Årsmøtet kan invitere øvrige personer og media til å være til stede. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje med fullmakt av vedkommende med stemmerett. Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er satt opp på sakslisten, med mindre ¾ av årsmøtet krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Når det ved valg velges flere ved en avstemning, for å anse valgt, ha mer enn halvparten av stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Dersom ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt som har mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så et bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 10. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: 

 1. Behandle årsmelding 
 2. Behandle regnskap i revidert stand 
 3. Behandle innkommende forslag 
 4. Fastsette kontingent 
 5. Vedta budsjett 
 6. Velge 
  1. Leder 
  2. Nestleder 
 7. Styremedlemmer§ 11. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når flertallet av styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 12. Vedtektsendring
Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves simpelt flertall av de avgitte stemmene.

§ 13. Oppløsning / sammenslutning / deling
Oppløsning, sammenslutning og/eller deling av foreningen kan kun behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen av foreningen vedtatt med ¾ av stemmene, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen kan skje, må vedtaket gjentas med ¾ av stemmene. Det kan velges et avviklingsstyre som skal foreslå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet annet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for ved at ¾ av styret bestemmer seg for å donere formuen til en liknende forening, lokalisert i Norge. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning /deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med §12. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditor.