PTSD og erstatning

 

 1. Erstatning

For å kunne kreve erstatning må de erstatningsmessige vilkår være oppfylte. Normalt må:

 1. a) det må foreligge skade/tap.
 2. b) det må foreligge et ansvarsgrunnlag (lov eller rettspraksis som gir grunnlag for å fremsette erstatningskrav).
 3. c) det må foreligge adekvat/påregnelig årsakssammenheng (en tilstrekkelig nær sammenheng mellom aktuelle hendelse og skade og tap).
 4. d) kravet må ikke være foreldet.

 

Dersom man har PTSD etter voldshendelse, arbeidsulykke/trafikkulykke e.l. kan det være aktuelt å vurdere følgende erstatningskrav:

– oppreisning(serstatning)

– påførte og fremtidige utgifter

– påført og fremtidig inntektstap

– menerstatning

Hvis man er etterlatte kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

 

 1. Oppreisning(serstatning)

Oppreisning(serstatning) er erstatning for «tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art” (skadeserstatningsloven § 3-5 jfr § 3-3).

Vilkår for å få oppreisningserstatning:

1) handling må være utøvet med forsett (vilje) eller grov uaktsomhet, og

2) det må foreligge personskade eller handling som nevnt i skl. § 3-3 (eks. voldtekt)

Oppreisning(serstatning)ens størrelse:

– Lovens ordlyd: ”… engangssum som retten finner rimelig …”; i utgangspunktet en konkret rimelighetsvurdering.

– Høyesterett: sentrale momenter er ”… handlingens objektive grovhet, skade-volderens skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen og arten og omfanget av de påførte skadevirkningene…”.

– Saker vedrørende seksuell omgang med barn under 14 år, seksuell omgang med barn under 16 år og misbruk av barn under 16 år under særlig skjerpende omstendigheter: særlig legges vekt på ”… handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.”.

I noen tilfeller er erstatningen standardisert; i saker som gjelder voldtekt til samleie er normal oppreisning på kr 150 000,- og i drapssaker 200 000,-.

 

 1. Erstatning påførte/fremtidige utgifter

Dersom man er påført utgifter kan disse ofte kreves dekket (skadeserstatningsloven § 3-1).

Høyesterett har fastslått at skadelidte normalt skal ha dekkes sine nødvendige og rimelige utgifter som følge av den skadevoldende hendelsen.

Eksempler på utgifter som ofte kreves erstattet er egenandeler til lege/sykehus, medisiner mv.

Beregning av utgiftskrav må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

 

 1. Erstatning påført/lidt inntektstap

Vi har to «typer» inntektstap (skadeserstatningsloven § 3-1):

1) inntektstap som følge av redusert/bortfall av arbeidsevne i arbeidslivet mv

2) inntektstap som følge av redusert/bortfall av arbeidsevne i hjemmet mv

Ved beregning av inntektstap som følge av redusert/bortfall av arbeidsevnen i arbeidslivet ser man på hva fornærmede/skadelidte ville ha tjent uten skaden (dersom man ikke hadde blitt skadet), for så å trekke ifra hva man vil tjene med skaden. Ved vurderingen av inntekt uten skaden tas det normalt utgangspunkt i lønns-/arbeidssituasjon på skadetidspunktet mv. Den faktiske inntekten med skaden finner man for eksempel av skattemeldinger. Beregningen er ofte en skjønnsmessig vurdering, hvor det må justeres for skattemessige forhold osv.

Ved beregningen av inntektstap som følge av redusert/bortfall av arbeidsevnen i hjemmet sees hen til hvilke arbeidsoppgaver man utførte før skaden og sammenligner dette med hva man ikke lenger kan utføre som følge av skaden. Det forventes at ektefeller/samboere i et visst omfang omfordeler arbeidsoppgaver osv.

 

 1. Menerstatning

Menerstatning: erstatning for ”varig og betydelig skade av medisinsk art”, hvor det blant annet tas hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse (skadeserstatningsloven § 3-2).

Vilkår for å få menerstatning:

1) Det kreves at skaden er ”varig”. Med varig menes at skaden må antas å ha en varighet på ca. 10 år eller lengre.

2) Skaden må være ”betydelig”. En skade er normalt betydelig når den medisinske invaliditet er 15 % eller mer. Den medisinske invaliditet bestemmes normalt av leger mv på grunnlag av en invaliditetstabell fastlagt av Sosialdepartementet.

Menerstatningen beregnes på grunnlag av den medisinske invaliditetsgraden og skadelidtes alder.

 

 1. Forsørgertapserstatning

Den som mister en forsørger kan ha rett på forsørgertapserstatning (Skadeserstatningsloven § 3-4).

 

 1. Bistand

Landsforeningen for PTSD i Norge samarbeider med erfarne erstatningsrettsadvokater, som kan gi en gratis konsultasjon i den enkelte sak.