Styret

Styreleder: Bjørg Kristine Michalak 

Epost: post@ptsdnor.no

Nestleder: May Anita Belseth

Epost: post@ptsdnor.no

Styremedlem: Peder Klingwall

Epost: post@ptsdnor.no

Styremedlem: Thea Klovning

Epost: post@ptsdnor.no

Styremedlem: Adrian Paulsen

Epost: post@ptsdnor.no

Styremedlem: Thomas Benestad

Epost: Benestad@salomon-johansen.no

 

Foto: Peder Klingwall, Vizpro