Stadig flere soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner får avslag på sine krav om erstatning. Partiet Rødt har derfor fremmet et lovforslag som skal styrke soldatenes erstatningsrettslige vern. Forslaget skal til behandling 15. oktober 2020

Landsforeningen for PTSD støtter forslaget. 

Partiet Rødt viser i lovforslaget blant annet til bekymringsmeldinger fra veteranmiljøet om at den økende andelen avslag på søknader om erstatning skjer på tross av at erstatningssøknadene understøttes av spesialisterklæringer som påviser årsakssammenheng mellom hendelser eller belastning over tid under tjeneste i utenlandsoperasjoner og den psykiske lidelsen som har slått ut i etterkant.

Det kommer også bekymringsmeldinger fra advokatene som representerer soldatene, se blant annet kronikk i VG av 4. november 2019. 

Det er vist til kronikken i lovforslaget. Det fremkommer i kronikken følgende: 

«En egen problemstilling som må ses i sammenheng med at beviskravet er skjerpet, er at spesialisterklæringer som er til gunst for veteranene i større grad enn tidligere blir satt til side/blir sett bort fra. Det gjelder selv i tilfeller også der veteranen har fått traumebehandling i helsevesenet for krigstraumer. Vi opplever at saksbehandlere i vedtakene i stedet forklarer de psykiske plagene med andre årsaker barndom, skilsmisse ol. og ikke i psykologspesialisten eller psykiaterens kvalitetssikrede diagnose. For veteranen oppleves det som at hans/hennes historie, opplevelser og krigshendelser, ikke har skjedd slik den oppleves eller er usann. Fra veteranens ståsted har diagnosen vært bærende i årelang behandling med målet om egen og familiens livsmestring».

Partiet Rødt har i lovforslaget foreslått følgende: 

«Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering».

Landsforeningen for PTSD mener det er viktig at utredningen av de medisinske spørsmålene er forsvarlige og at de sakkyndige vurderingene ikke tilsidesettes uten en medisinsk begrunnelse. Vi viser her til at denne er nødvendig med hensyn til rettssikkerheten til den enkelte soldaten, og tilliten til at den enkeltes søknad om erstatning får et riktig utfall. 

Det er imidlertid i seg selv også viktig at soldaten skal kunne ha tillit til at den medisinske diagnosen som er satt er riktig. En tilsidesettelse av en medisinsk vurdering vil kunne rokke ved soldatens opplevelse av egne krigsopplevelser og årsaken til plagene. Det vil videre kunne stille spørsmål ved om den behandling soldaten har fått i helsevesenet har vært riktig.